Strategi


[vc_row][vc_column width=”1/1″][text_output]STIFTELSENS INSTITUTUM ROMANUM FINLANDIAE OCH FINLANDS ROM-INSTITUTS STRATEGI 2017–2022
Godkänd i styrelsens möte 22.2.2017
INNEHÅLL

 1. Institutum Romanum Finlandiae: stiftelse och institut
 2. Verksamhetsmiljö
 3. Värderingar
 4. Mission: uppgift för 2022
 5. Vision: ändamål för 2022
 6. Utmaningar
 7. Effektivitet
 8. Strategiska mål och utvecklingsobjekt
  • Öppen vetenskap och forskningsinfrastrukturer
  • Publikationsverksamhetens synlighet och effektivitet
  • Hållbar finansieringsgrund
 9. Verkställighet och uppföljning
 1. INSTITUTUM ROMANUM FINLANDIAE STIFTELSE OCH INSTITUT

Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae har grundats 1938 för att upprätthålla ett finländskt vetenskapligt institut i Rom. Finlands Rom-institut inledde sin verksamhet 1954 och det verkar i Villa Lantes renässansvilla i Rom.
Institutets huvuduppgifter är vetenskaplig forskning och forskarutbildning. Forsknings- och utbildningsområden är historia, klassisk filologi, arkeologi och konsthistoria och konstnärliga områden är arkitektur och bildkonst, men forskning bedrivs också inom andra humanistiska områden som har att göra med Rom och Italien. Förutom vetenskap främjar institutet konst.

 1. VERKSAMHETSMILJÖ

Stiftelsen och institutet verkar som en del av den akademiska världen och forskarsamhället på både nationell och internationell nivå. Dess närmaste samarbetspartner och intressentgrupper är universitetsinstituten inom de centrala områdena i Finland, Italien och andra länder samt offentliga och privata forskningsfinansiärer. I och med att universiteten profilerar sin forskning och undervisning måste stiftelsen vara en aktiv part i diskussioner kring vetenskapspolitik och se till att samarbetet fortsätter när universitetsenheterna förändras. Stiftelsens nära samarbetspartner är också andra vetenskapliga institutsstiftelser och Finlands kultur och vetenskapsinstitut rf (SKTI).
För institutets områden är det typiskt att de är beroende av konkurrensutsatt tidsbestämd finansiering. Eftersom universitetsvärlden genomlever stora omvälvningar, framhävs institutets ställning i undervisning, forskning och som forskningsfinansiär inom de områden det representerar.

 1. VÄRDERINGAR

Institutets värderingar grundar sig på dess uppgift som vetenskapligt forskningsinstitut. Dessa värderingar är vetenskaplig kvalitet, forskningens oberoende, sanningsenlighet, kriticism, bildning, kreativitet, rättvisa, hållbar utveckling, jämställdhet mellan könen och tolerans.

 1. MISSION: UPPGIFT FÖR 2022

Stiftelsens uppgift är att garantera institutets verksamhetsförutsättningar och övervaka att dess egentliga uppgift förverkligas.
Institutet bedriver högklassig vetenskaplig forskning och forskarutbildning inom sina områden.
Institutet är en central del av Finlands vetenskapliga verksamhetsmiljö. Dess verksamhet stödjer vetenskaps- och utbildningspolitiska mål, särskilt den digitala brytningen och den öppna vetenskapen och forskningen. Institutet stärker de humanistiska områdenas internationella verksamhetsmöjligheter. Institutet är ett internationellt värderat forskningsinstitut och en del av forskningsnätverket i Rom. Institutet är också en erkänd expertinstans i den samhälleliga diskussionen kring sina områden i Finland.
Institutet erbjuder en inspirerande forskningsmiljö som främjar vetenskap och en omfattande kännedom om betydelsen av antikens kulturarv. När studerande, forskare och konstnärer bor i samma institut, raseras skiljemurar mellan olika vetenskapsgrenar och skapas ett underlag för gemensamma projekt inom vetenskap och konst. Institutets konstnärsresidens möjliggör att man kan koncentrera sig på konstnärligt arbete i Rom.

 1. VISION: ÄNDAMÅL FÖR 2022

Institutet är ett värderat forskningsinstitut och en lockande internationell samarbetspartner. Forskningsresultaten publiceras på de bästa vetenskapliga forumen. Institutets egen publikationsserie och andra publikationer är av god internationell kvalitet.
Principerna för öppen vetenskap har etablerats i all publikationsverksamhet och lagring av forskningsmaterial.
Institutets forskningsgrupper uppnår betydande resultat på vetenskaplig nivå och forskare som deltagit i grupperna har framgång i forskarkarriären. Öppen tillgång till publikationer ökar deras effektivitet.
Det vetenskapliga och konstnärliga arbetet som utförs vid institutet ökar kännedomen om antikens värld, Rom och det italienska kulturarvet i Finland. Institutet är en aktiv och initiativrik påverkare i den finländska vetenskapspolitiken.

 1. UTMANINGAR

Konkurrensen om ställning, resurser och sakkunniga personer har blivit stramare inom det vetenskapliga fältet. Den digitala brytningen förändrar verksamhetsmiljöer. Den humanistiska forskningen ska kunna bevisa forskningens höga nivå, vetenskapliga betydelse och samhälleliga effektivitet.
Stiftelsens ekonomi och institutets verksamhet är nästan helt beroende av offentlig finansiering. Förändringarna i regler som gäller statsunderstöd och grunder för utdelning av intäkter från penningspel har en direkt inverkan på institutets verksamhetsförutsättningar. Stiftelsen strävar efter att öka andelen av egen och extern finansiering samtidigt när den säkerställer att den offentliga finansieringen fortsätter. Stiftelsen ska ta hand om det långvariga uppehållet av institutsfastigheten i samarbete med statsägaren.
Under strategiperioden gör tiftelsen en riskkartläggning av institutets verksamhet och verksamhetsmiljö.

 1. EFFEKTIVITET

Effektiviteten av stiftelsens och institutets verksamhet är långvarig, vilket är typiskt för ett humanistiskt område. Effektiviteten bedöms med kvalitativa och kvantitativa mätare. I den vetenskapliga verksamheten bedöms hur institutets egna publikationer har spridits till väsentliga forum, institutets personals vetenskapliga publikationer, antalet forskare som besökt institutet och forskningsverksamheten samt antalet vetenskapliga evenemang samt publikmängder. Undervisningsverksamheten bedöms via genomförda kurser och respons på dessa. I kulturverksamheten är det främsta syftet kvalitativ inverkan: institutet är den finländska kulturens fönster till Rom. Institutets öppenhet för den stora allmänheten är en viktig metod för inverkan. Målet är att de finländare som besöker Rom upplever institutet som sitt eget. Medieuppföljning av all verksamhet i finländska, italienska och internationella medier utförs.
 STRATEGISKA MÅL OCH UTVECKLINGSOBJEKT
Institutets centrala områden är vetenskaplig forskning, undervisning och forskarutbildning, vetenskaplig publikationsverksamhet, konstnärlig verksamhet och samhällelig interaktion. Förutsättningar för verksamheten är en sakkunnig personal, god och öppen förvaltning och tillräcklig finansiering. Under strategiperioden 2017–2022 riktas utvecklingsåtgärderna till följande projekt:

 1. Öppen vetenskap och forskningsinfrastrukturer

Det strategiska målet:
Institutet stärker sin ställning och betydelse som en del av den finländska infrastrukturen av forskningen inom de humanistiska områdena. Infrastrukturerna ses som bundna till verksamhetsstället i Rom (institutet, biblioteket) och som obundna till plats som digitala infrastrukturer. Vid institutet är forskningsmaterialet tillgängligt enligt principerna för öppen vetenskap.
Genomförande
Under strategiperioden börjar institutet bygga en digital forskningsinfrastruktur och digitalisera det forskningsmaterial som det innehar. Den digitala infrastrukturen för långvarig förvaring av forskningsmaterialet utvecklas tillsammans med det finländska arkiv- och biblioteksväsendet. För projektet ansöks separat finansiering från finländska stiftelser och privata finansiärer.
Åtgärderna stärker särskilt den vetenskapliga forskningen och publikationsverksamheten och möjliggör fortsatt utveckling av undervisningen.
Institutets direktor ansvarar för utvecklingen av öppen vetenskap och forskningsinfrastruktur.

 1. Publikationsverksamhetens synlighet och effektivitet

Det strategiska målet:
Institutets publikationsserie ActaIRF är ett högklassigt publikationsforum, särskilt inom antikforskning. Serien publiceras förutom som tryckt bok också på institutets webbsida. Under strategiperioden satsar vi på seriens synlighet och kännbarhet, och lyfter seriens uppskattning både i den finländska publikationsklassifikationen och på internationell nivå.
Genomförande
Verk i publikationsserierna erbjuds mer aktivt för bedömning i ledande periodiska publikationer inom institutets forskningsområden. Vi utreder vilket öppet publikationsforum som bäst uppnår den vetenskapliga publiken. Vi genomgår redaktions- och referentgranskningsprocessen för publikationsserien och säkerställer att de motsvarar praxisen för de högklassigaste publikationerna inom vetenskapsgrenen.
Seriens huvudredaktör och institutets intendent ansvarar för utvecklingen av publikationsserien.

 1. Hållbar finansieringsgrund

Det strategiska målet:
Stiftelsen ansvarar för anskaffningen av institutets finansiering för att verksamhetsförutsättningarna ska bevaras som goda. Under strategiperioden strävar stiftelsen efter att höja andelen egen och extern finansiering till 30 % av de årliga verksamhetsutgifterna. Målet motsvarar undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för utgifter som täcks med understöd för verksamhet inom vetenskapsinstitut.
Genomförande
Institutets grundfinansiering kommer från undervisnings- och kulturministeriet med vilket stiftelsen och institutet upprätthåller aktiva och operativa samarbetsrelationer.
Vi stärker stiftelsens finansieringsgrund genom att öka kapitalanskaffningen och extern finansiering. Anskaffningen av finansiering utvecklas på tre sektorer

 • Vi söker aktivt finansiering för separata projekt av engångskaraktär från stiftelser som finansierar forskning och kulturprojekt.
 • Vi stödjer den ansökning av forskningsfinansiering som direktorn och forskarlektorn gör och utvecklar institutets förutsättningar att vara en plats där forskningsprojekt genomförs.
 • Kapitalanskaffningen utvecklas i riktning mot privata personer och företag. Anvisningar för testamentsdonation upprättas på institutets webbsida.

För att främja kapitalanskaffningen har stiftelsen upprättat en separat finansieringsplan för strategiperioden 2017–2022. För stiftelsens finansieringsgrund ansvarar styrelsens Förvaltnings- och ekonomiutskott tillsammans med ombudsmannen.
Stark grundverksamhet
Förutom strategiska tyngdpunkter bedömer institutet kontinuerligt hur ändamålsenlig sin grundläggande verksamhet är. För den vetenskapliga verksamheten vid institutet ansvarar direktorn tillsammans med forskarlektorn. Undervisningsverksamheten utvecklas särskilt i relation till den undervisning som universiteten erbjuder inom antik- och medeltidsforskning. För undervisningsverksamheten ansvarar direktorn och forskarlektorn.
Stiftelsens och institutets förvaltning grundar sig på stark lokal expertis i Rom och god stiftelsepraxis i Finland. Under strategiperioden är syftet att digitalisera stiftelsens och institutets ekonomiförvaltning. För institutets ledning och förvaltning ansvarar direktorn tillsammans med intendenten och för stiftelsens förvaltning ansvarar ombudsmannen.
Institutet upprätthåller en konstnärsateljé dit finländska bildkonstnärer väljs för att arbeta tillsammans med samarbetspartner. Dessutom erbjuder institutet arbetsmöjligheter för representanter för andra konstarter. Konsertverksamheten presenterar finländsk musik i Italien. För kulturverksamheten ansvarar intendenten.

 1. VERKSTÄLLIGHET OCH UPPFÖLJNING

Strategin verkställs genom årlig verksamhetsplan. I strategin framställs konkreta åtgärder, ansvar och resurser för att uppnå målen i strategin.
Strategin verkställs av institutets personal och ombudsman, och genomförandet övervakas av stiftelsens styrelse. I årsberättelserna 2017–2022 uppföljs hur strategin har genomförts.
Styrelsen besöker institutet åtminstone i början och slutet av strategiperioden och går igenom målen och hur de har genomförts tillsammans med institutets personal. Institutets direktor deltar i styrelsens möte minst en gång om året.[/text_output][/vc_column][/vc_row]