Forskarlektorns forskningsprojekt

Forskarlektor Elina Pyys forskningsprojekt ”Rewriting Rape: Archetypes of Sexual Violence in Ancient Myth and on the Contemporary Screen” (2019-2023) behandlar narrativ om sexuellt våld i antikens mytologi och versioner av myterna i 2000-talets film- och tv-fiktion.

Studien placerar sig inom forskningsområdet antikens efterverkningar. Den strävar å ena sidan efter att reda ut hur arvet från antiken påverkat den moderna skärmfiktionens sätt att gestalta sexuellt våld, och å andra sidan hur aktuella diskurser om självbestämmanderätt och kroppslig integritet påverkar tolkningen och omskrivningen av antikens myter.

Studien anknyter till den akademiska diskussionen om vems röst som hörs i narrativ om sexuellt våld, hur offrets/den överlevandes erfarenhet verbaliseras (eller inte verbaliseras) och hur textuell subjektivitet formas i dessa kulturella berättelser.

Pyy tillämpar narratologiska metoder på forskning om antikens litteratur och utnyttjar teorigrunden från feministisk filmkritik på myternas moderna omtolkningar. Hennes angreppsätt utgår från antikens mytologi som en levande och föränderlig tradition, i vilken varje återberättande av myterna – från antiken till idag – förutom att återspegla sin tids förhållanden också förändrar vår bild av myternas betydelse.

Elina Pyy intresserar sig särskilt för att tillämpa genus-, litteratur-, språk- och filmvetenskapens kritiska metoder på granskning av källor från antiken.  Hon har publicerat ett flertal artiklar som behandlar bland annat sambandet mellan heroism, maskulinitet och kulturidentitet i den romerska lyriken, samt monografierna The Semiotics of Caesar Augustus (Bloomsbury, 2018), i vilken hon granskar hur Augustus-figurens betydelse förändras i den västerländska kulturen, och Women and War in Roman Epic (Brill, 2020).