Tutkijalehtorin tutkimushanke

Tutkijalehtori Tuomo Nuorluodon tutkimushanke Emotions in Latin Epigraphy tutkii tunteita antiikin ajan latinalaisissa piirtokirjoituksissa. Tutkimus pyrkii selvittämään, millaisin keinoin tunteita voitiin piirtokirjoituksissa ilmaista, millaisissa konteksteissa näitä keinoja käytettiin ja mihin niillä pyrittiin. Tutkimus yhdistää rikkaan lähdeaineiston ja siihen liittyvän erikoisalan, latinalaisen epigrafian, historiantutkimuksen valtavirtaa puhuttelevaan teoriapohjaan eli tunnehistoriaan.

Historian toimijat ja kokijat muodostuvat yksilöistä ja ryhmistä, jotka tuntevat ja joiden toimintaa tunteet ohjaavat. On toisin sanoen mahdotonta selvittää, miksi toimimme kuten toimimme ottamatta huomioon tunteita. Nuorluodon tutkimuksessa piirtokirjoitukset muodostavat merkittävän lähdeaineiston antiikin osalta osittain siksi, että niitä on runsaasti saatavilla. Niiden kirjoittajat myös edustavat laajasti eri yhteiskuntaluokkia ja maantieteellisiä alueita.

Nuorluoto tutkii piirtokirjoituksia ymmärtääkseen tunnehistoriaa ja toisaalta tunteiden ilmaisutapoja ymmärtääkseen paremmin roomalaisten epigraafista kulttuuria. Tutkimuksessa olennaisia näkökulmia ovatkin sekä piirtokirjoitusten kielellinen sisältö että niiden tilalliset ja monumentaaliset aspektit.

Nuorluotoa kiinnostavat erityisesti suoraa puhuttelua sisältävät piirtokirjoitukset, joissa lukijan tunteisiin voitiin vedota esimerkiksi vainajan ääntä käyttäen. Kiinnostavia näkökulmia ovat myös esimerkiksi surun kaltaisten tunteiden ilmaisun sukupuolittuneisuus antiikissa sekä tunnepitoisten yhteisöjen luominen ja ylläpito julkisia piirtokirjoituksia hyödyntäen.

FT Nuorluoto on taustaltaan klassillinen filologi. Hän on suorittanut maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa pääaineenaan latinan kieli ja Rooman kirjallisuus ja väitellyt tohtoriksi Uppsalan yliopistosta aiheella “Roman Female Cognomina: Studies in the Nomenclature of Roman Women”. Hän on tutkinut erityisesti roomalaista nimistöä ja piirtokirjoituksia ja opettanut muun muassa latinan kieltä, roomalaista kirjallisuutta, Rooman historiaa ja mytologiaa sekä epigrafiaa. Nuorluoto toimii instituutin tutkijalehtorina vuoteen 2026 asti.