Det antika arvet i västerlandets arkitekturhistoria: ansökan om Grand Tour -kursen 2021

Kursen är i första hand riktad till studeranden som fullgjort grundkurserna i arkitekturhistoria. Kursen är uppdelad i två delar, av vilka den första är helt kostnadsfri för studerandena och äger rum med full pension i Ekenäs, Raseborg under tiden 23.8.-29.8.2021.

Kursens målsättning är att studerandena bekantar sig med det antika byggnadsarvets inverkan på senare byggnadskultur, bredda deras uppfattning om arkitekturarvets betydelse under olika perioder, få en inblick i Finlands Rom-institutes verksamhet och även erbjuda oförglömliga upplevelser vid antikens ursprungskällor.

På programmet finns från morgon till kväll föreläsningar kring temat antikens byggnadsarvs och kulturs inverkan på den västerländska byggnadskulturen och som hålls av sakkunniga från olika delområden. Därtill ingår i programmet exkursioner till näromgivningens herrgårdar och städer, vilka skall åskådliggöra antikens influens på den finska och nordiska arkitekturen.

Den första delen är ämnad för cirka 20 studenter och för kursen fås som studiepoängskompensation, beroende på fakultet, cirka 4 studiepoäng. Till kursens andra del kan ansöka alla de som tagit del av den första delen. Kursen ordnas i Italien 24.11. – 22.12.2021. Logi ordnas i Villa Lante (Rom).

Under kursen bekantar man sig i Italien under ledning av specialister för olika delområden i flera resemål.  I kursen i Italien ingår inte egentliga föreläsningar, utan huvudvikten ligger i exkursioner och fältarbete (varje student ska göra sin egen ”skissbok” och en kort essä). Under kursen skall varje student även fördjupa sig närmare med ett eget självvalt delområde, av vilken han eller hon ska skriva den korta essän om. Arbetet ska publiceras tillsammans med skisser i en liten publikation och senare ställas ut i en utställning.

 Till den andra delen av kursen väljs sju studenter och studiepoängmängden skall vara cirka 10. Den andra delen är för studenterna helt kostnadsfri vad beträffar flygresor, övernattningar (utan uppehälle), inträdesavgifter till museer osv.

Den sista ansökningsdag 31.5.2021: Ansökningsformular

Kursen ordnas av Finlands Rom-institut för heltidsstuderande studenter från Otnäs, Tammerfors och Uleåborgs arkitekturavdelningar i samarbete med ovanstående samarbetspartner. Kursens huvudlärare och kontaktperson är TkD, arkitekt, magister Juhana Heikonen (juhana.heikonen(at)gmail.com).

Ladda ned 2021 kursaffisch

Ytterligare information om kursen