Ansökning till arkitekturkurs 2023

Bild: Colosseum, Ville Pääkkönen, 2019.

Kursen Det antika arvet i Västerlandets arkitekturhistoria (Grand Tour 2023) är i första hand riktad till studeranden på arkitekturfakulteterna i Otnäs, Tammerfors och Uleåborg, som fullgjort grundkurserna i arkitekturhistoria. Kursen är uppdelad i två delar: den första delen ordnas i Ekenäs 19.4–23.4.2023, och den andra delen i Italien i juni 2023.

 
Målet med kursen är att introducera det antika byggnadsarvets inverkan på senare byggnadskultur, bredda kursdeltagarnas uppfattning om arkitekturarvets betydelse under olika tidsperioder, ge en inblick i Finlands Rom-instituts verksamhet, samt erbjuda oförglömliga upplevelser vid antikens ursprungskällor.

På programmet i Ekenäs finns föreläsningar från morgon till kväll som handlar om hur antikens byggnadsarv och dess kultur har inverkat på den västerländska byggnadskulturen. Föreläsningarna hålls av sakkunniga från olika delområden. I programmet ingår dessutom exkursioner till näromgivningens herrgårdar och städer. Meningen med exkursionerna är att åskådliggöra antikens inflytande på den finska och nordiska arkitekturen. Till den första delen av kursen väljs cirka 20 studenter och kursen ger ungefär 5 studiepoäng beroende på fakultet. Urvalskriterierna för kursen är tidigare studieframgång och kursens lämplighet för den sökandes övriga studier. Den första delen av kursen är avgiftsfri.

Till kursens andra del kan ansöka alla de som tagit del av den första delen. Kursen är en månad lång och ordnas i Italien i juni 2023 på Villa Lante i Rom. Under kursen i Italien bekantar sig deltagarna med det antika byggnadsarvet i flera resmål under ledning av sakkunniga från olika delområden.  I kursen i Italien ingår inte egentliga föreläsningar, utan huvudvikten ligger i exkursioner och fältarbete. Deltagarna ska under kursen göra sin egen ”skissbok” och skriva en kort essä. Arbetena publiceras tillsammans med skisserna i en liten publikation och i en utställning.

Till den andra delen av kursen väljs sju studenter, och kursen är värd ca 10 studiepoäng. Den andra delen är helt kostnadsfri för studenterna vad beträffar flygresor, övernattningar (utan uppehälle), inträdesavgifter till museer med mera. Utöver de redan listade kriterierna är urvalskriterierna för den andra delen av kursen aktivt deltagande och genomförda kursuppgifter i den första delen av kursen.

Kursen ordnas av Finlands Rom-institut i samarbete med arkitekturfakulteterna i Otnäs, Tammerfors och Uleåborg för heltidsstuderande. Kursens huvudlärare och kontaktperson är TkD, arkitekt, FM Juhana Heikonen () som vid behov ger mera information om kursen och ansökningen.Ansökningstiden för kursen avslutas den 13.2.2023 kl. 23.59. Sök till kursen via ansökningsformuläret.

Kursen finansieras av Waldemar von Frenckells stiftelse.