Direktörens forskningsprojekt

Direktör Ria Bergs forskningsprojekt behandlar naturrelationen hos antikens romare, som reflekterades på många sätt både i den byggda miljön och i konsten och litteraturen. Romarnas relation till naturen kan granskas å ena sidan ur ett personligt och upplevelsemässigt perspektiv, och å andra sidan i en bredare samhällelig, etisk och filosofisk kontext. Denna relation förändrades också ständigt i och med att Rom växte från en liten by till en storstad, och krympte när bosättningen drog sig tillbaka under senantiken.

Viktiga bakgrundsfrågor är hur medvetet man i den romerska kulturen reflekterade över sin naturrelation och vilken betydelse den hade för religionen, litteraturen och konsten. Hurdana rädslor och negativa känslor väckte naturen? På vilket sätt estetiserades eller idealiserades naturen inom poesin och bildkonsten, och när utgjorde naturen en lyx? Berg undersöker romarnas naturrelation ur ett mångvetenskapligt perspektiv med hjälp av metoder och material inom institutets centrala discipliner (arkeologi, historia, konsthistoria, antikens språk och litteraturer), men också utgående från nyare teoretiska utgångspunkter, såsom materialitet, emotionsforskning och ett ekokritiskt perspektiv.

Forskningsprojektet fokuserar i synnerhet på olika mellanliggande områden och kontaktytor mellan naturen och den byggda miljön. Berg närmar sig dessa teman bl.a. genom att studera hur element från den vilda naturen bevarades i den urbana stadsmiljön och hur olika byggnadselement införlivades i naturliga omgivningar i form av exempelvis grotthelgedomar, fontäner, paviljonger och pergolor. Hur uppfattade och upplevde man övergången från stadsmiljön till en naturlig miljö i form av konkreta byggnader och rum, rutter och raster?

På ett konkret plan omfattar studien också olika hus i Pompeji och Ostia, där naturrelationen materialiseras i förhållandet mellan hemmens rum inomhus och utomhus, husens trädgårdar, dekorationer i form av målningar och skulpturer samt ornament på vardagliga föremål. Genom att studera dessa kan man reflektera över hur och varför romarna uppehöll en relation till naturen i staden och i hemmen.

Undersökningens mål är att skapa en aktualiserad bild av romarnas naturrelation ur olika perspektiv. Dessutom kommer resultaten att kartlägga och reflektera över västerlänningarnas naturrelation i ett tidigt stadium och problem förknippade med den.