Johtajan työryhmä aloittaa tutkimusperiodinsa instituutissa

Ryhmäkuva antiikin historian opiskelijoista.

Instituutin johtaja Ria Bergin kokoama, seitsemästä jatko-opiskelijasta koostuva työryhmä, aloittaa kolmikuukautisen tutkimusperiodinsa Suomen Rooman-instituutissa torstaina 1.2.2024.

Instituutin johtajan tehtäviin kuuluu instituutin tutkimus- ja opetustoiminnan kehittämisen lisäksi myös tutkimushankkeen toteuttaminen. Toimikautensa loppupuolella johtaja kokoaa edellisvuosien tieteellisten kurssien osanottajista tieteellisen työryhmän. Instituutin nykyisen johtajan, Ria Bergin, tutkimusprojekti (2021-24) käsittelee antiikin roomalaisten luontosuhdetta ja sen heijastumista rakennettuun ympäristöön, taiteeseen ja kirjallisuuteen. Työryhmän tutkimus- ja julkaisukohde on yksi Pompejin asuintaloista, nk. A. Trebius Valensin talo, jossa kartoitetaan toisaalta luontoaiheiden läsnäoloa seinämaalauksissa ja toisaalta sitä, miten arkkitehtuuri on luonnonelementtien kanssa dialogissa muun muassa puutarhan suihkulähteiden ja istutusten kautta. Lisäksi havainnoidaan, miten talo hyödyntää auringonvaloa ja miten sen lämmitys ja jätehuolto on järjestetty. Projekti on yhteistyöhanke Pompejin arkeologisen alueen hallinnon kanssa ja se valmistelee talossa pian alkavaa restaurointia.

Työryhmäläiset ovat valmistuneet tai valmistumassa klassillisen arkeologian, klassillisen filologian, historian ja taidehistorian oppiaineista. Heistä kaikki ovat suorittaneet instituutin kolmen kuukauden mittaisen tieteellisen kurssin ja osa on osallistunut myös instituutin muille, lyhemmille kursseille.

Työryhmäläisten ohjelmaan kuuluu ensisijaisesti kymmenen päivän tutkimusjakso Pompejissa, jonka aikana dokumentoidaan taloa ja kerätään tutkimusmateriaalia. Pompejin jaksoa seuraa tutkimustyö Rooman kansainvälisissä tieteellisissä kirjastoissa sekä viikoittaiset seminaarikeskustelut. Ohjelmaan kuuluu myös instituutin henkilökunnan sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pitämiä seminaareja, vierailuja Rooman ja lähialueiden arkeologisissa kohteissa sekä kiertomatka Sisiliaan. Bergin tutkimusprojektissa luontosuhdetta tutkitaan monitieteellisesti hyödyntäen arkeologian, historian, taidehistorian sekä antiikin kielen- ja kirjallisuudentutkimuksen metodeja ja lähdemateriaaleja sekä uudempia teoreettisia lähtökohtia, kuten materiaalisuutta, emootiotutkimusta ja ekokriittistä näkökulmaa. Jokaiselle työryhmäläiselle etsitään työn alkuvaiheessa omien tutkimusintressien ja erityisosaamisen perusteella artikkelin aihe. Artikkeleissa julkaistaan materiaalia A. Trebius Valensin talosta ja sitä verrataan muihin roomalaisiin taloihin.

Rooman työskentelyperiodin jälkeen työ jatkuu Suomessa ja siihen kuuluu myös uusia tutkimusperiodeja Italiassa. Työryhmän artikkeleista kootaan tieteellinen julkaisu, joka julkaistaan instituutin Acta Instituti Romani Finlandiae -sarjassa.

Vuoden 2024 johtajan tutkimusryhmäläiset ovat: Suvi Meskus, Kirsi Simpanen, Jutta Laitila, Pyry Koskinen, Susanna Rämö, Nikolai Paukkonen ja Henna Ala-Lehtimäki.