Roosa Kallunki.

WIHURIN STIPENDIAATTI 2019-2020

IRF Stipendiaatit, Tutkimus

FM Roosa Kallunki on antiikin sosiaalihistoriaan erikoistunut väitöskirjatutkija. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta yleinen historia pääaineenaan ja humanististen tieteiden kandidaatiksi Tampereen yliopistosta. Näiden lisäksi Kallunki on suorittanut opintoja Upsalan, Kölnin ja Granadan yliopistoissa. Läpi opintojensa Kallunki on erikoistunut vahvasti antiikin yhteiskuntien tutkimukseen ja niiden parissa erityisesti roomalaiseen perheeseen ja lapsiin. Sivuaineinaan hän opiskellut esimerkiksi latinaa, muinaiskreikkaa, klassillista arkeologiaa, taidehistoriaa, museologiaa sekä talous- ja sosiaalihistoriaa.

Kallunki työskentelee parhaillaan Tampereen yliopistossa väitöskirjaprojektinsa ”Children in Roman Religion. Participation, Agency, and Lived Religion” parissa. Työssä tutkitaan kahta antiikin roomalaisen peruspilari; lapsia ja uskontoa. Roomalaisista väestörakenteista tehtyjen laskelmien mukaan jopa kolmasosa yhteiskunnan jäsenistä oli alle 15-vuotiaita, joten lapset olivat huomattava osa väestöä, jonka arjessa ja juhlassa uskonnonharjoittaminen oli vahvasti läsnä. Kallunki pyrkii uudistamaan näkemyksiä roomalaisen yhteiskunnan toimijoista tutkimalla lasten toimijuutta ja osallistumista juuri uskonnonharjoittamisen parissa. Samalla hahmottuvat monet lasten uskonnollisen toiminnan jatkumot aina nykyajan alttaripoikiin, kuoroihin ja esimerkiksi jalkapallokisojen lapsiin saakka. Tutkimuksessa käytettävä lähdeaineisto on luonteeltaan monitieteistä kattaen niin kirjallisen, visuaalisen, arkeologisen kuin numismaattisenkin aineiston. Työn teoreettisena pohjana toimivat erityisesti moderni lapsitutkimus sekä eletyn uskonnon näkökulma.

Wihuristivuotensa aikana Kallungin aikomuksena on perehtyä tarkemmin erityisesti tutkimuksessa käyttämiinsä arkeologisiin ja epigrafisiin lähdemateriaaleihin. Näihin kuuluvat esimerkiksi eri puolilta Italiaa löytyvät hautapiirtokirjoitukset, jotka mainitsevat lapsipappeja, lasten kuvaukset roomalaisessa taiteessa ja kaupunkitilat, joissa lasten tiedetään toimineen uskonnon parissa.

IRFWIHURIN STIPENDIAATTI 2019-2020