Strategia

Säätiön Institutum Romanum Finlandiae ja Suomen Rooman-instituutin strategia 2013–2016. Hyväksytty säätiön hallituksen kokouksessa 12.2.2013.

1. Institutum romanum finlandiae: säätiö ja instituutti

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae on perustettu vuonna 1938 ylläpitämään suomalaista tieteellistä instituuttia Roomassa. Suomen Rooman-instituutti aloitti toimintansa vuonna 1954 ja se toimii Suomen valtion säätiön hallintaan luovuttamassa Villa Lanten renessanssihuvilassa Roomassa.Suomen Rooman-instituutti on Roomassa toimiva tieteellinen tutkimuslaitos, tadalafil jonka päätehtävät ovat tieteellinen tutkimus ja tutkijakoulutus. Instituutin tutkimus- ja koulutusaloja ovat historia, impotent klassillinen filologia, buy arkeologia ja taidehistoria sekä taiteellisia aloja arkkitehtuuri ja kuvataide, mutta myös muiden humanististen alojen Roomaan ja Italiaan liittyvä tutkimus. Tieteen lisäksi instituutin tehtävänä on edistää suomalaista taidetta.

2. Toimintaympäristö

Säätiö ja instituutti toimivat osana suomalaista ja kansainvälistä akateemista maailmaa ja tiedeyhteisöä. Niiden lähimpiä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä ovat keskeisten toimialojen yliopistolliset laitokset Suomessa, Italiassa ja muissa maissa sekä julkiset ja yksityiset tutkimuksen rahoittajat. Aktiivinen vuorovaikutus yhteiskunnallisten ja kulttuuristen vaikuttajien ja tiedotusvälineiden kanssa on myös keskeinen osa toimintaa.Humanistisen tutkimuksen pitää perustella tavoitteensa ja tarkoituksensa ulkopuolisille sidosryhmille, erityisesti tutkimusta rahoittaville julkisille ja yksityisille tahoille. Tutkimuksen korkea taso, tieteellinen merkitys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus on kyettävä osoittamaan. Tieteen kenttä on laajentunut, mutta kilpailu asemasta ja resursseista tiedeyhteisössä on samalla kiristynyt.Instituutin toimialoille on ominaista riippuvuus kilpaillusta määräaikaisesta rahoituksesta. Tieteellinen jatkokoulutus ja tutkijaura ovat edelleen houkuttelevia vaihtoehtoja valmistuville opiskelijoille. Pysyvien yliopistollisten toimien pieni määrä sekä tohtorin tutkinnon jälkeisen tutkijauran epävarmuus saattavat jatkossa vaikuttaa uravalintaan.Säätiö ja instituutti toimivat hankkeidensa kautta aktiivisesti keskeisten alojensa tutkimuksen tason kohottamiseksi ja tutkijanuran houkuttelevuuden lisäämiseksi.

3. Arvot

Säätiö noudattaa säätiöille ja yleishyödyllisille yhteisöille määritettyjä hyviä käytäntöjä.Instituutin toiminnan arvot perustuvat sen tehtävään tieteellisenä tutkimuslaitoksena. Näitä arvoja ovat tieteellinen laatu, tutkimuksellinen riippumattomuus, totuudellisuus, kriittisyys, sivistys, luovuus, oikeudenmukaisuus ja suvaitsevaisuus.

4. Missio: tehtävä vuoteen 2016

Säätiön tehtävänä on taata instituutin toimintaedellytykset ja valvoa sen varsinaisen tehtävän toteutumista.Instituutti harjoittaa toimialoillaan korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja tutkijakoulutusta.Instituutti on keskeinen osa Suomen humanistista tieteellistä toimintaympäristöä. Sen toiminta tukee kansallisia tiede- ja koulutuspoliittisia tavoitteita ja vahvistaa edustamiensa alojen kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia. Instituutti on kansainvälisesti arvostettu tutkimuslaitos ja osa Roomassa toimivaa tutkimusverkostoa.Instituutti tarjoaa innostavan tutkimusympäristön, joka edistää tiedettä ja laajaa tietoisuutta antiikin kulttuuriperinnön merkityksestä.Instituutti tukee yhteistyökumppaniensa Roomassa ja Italiassa toteuttamia omiin keskeisiin aloihinsa liittyviä tutkimus- ja opetushankkeita.Taiteellisen toiminnan aloilla instituutin taiteilijaresidenssi mahdollistaa keskittymisen taiteelliseen työhön Roomassa.

5. Visio: päämäärä vuoteen 2016

Instituutti on arvostettu tutkimuslaitos ja houkutteleva kansainvälinen yhteistyökumppani. Tutkimuksen tulokset julkaistaan parhailla tieteellisillä foorumeilla. Instituutin omat julkaisusarjat ovat hyvää kansainvälistä tasoa.Instituutin tutkimusryhmät saavuttavat tieteellisesti merkittäviä tuloksia ja niihin osallistuneet tutkijat menestyvät tutkijanuralla. Tutkimuksen tuloksia välitetään tehokkaasti muulle yleisölle.Instituutissa tehty tieteellinen ja taiteellinen työ lisäävät roomalaisen kulttuuriperinnön tuntemusta ja vaikutusta Suomessa.

6. Strategiset tavoitteet ja kehityskohteet
6.1 Tieteellinen tutkimus
Strateginen tavoite

Instituutin tutkimuksen tieteellistä tasoa ja kansainvälisyyttä vahvistetaan toimintaympäristön muutoksiin vastaamiseksi. Instituutti edistää tutkijoiden ja tieteenalojen kansainvälistä vuorovaikutusta sekä edistää keskeisten alojensa suomalaisen tutkimuksen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Toteutus

Instituutin tieteellistä toimintaa kehitetään tavoitteellisesti ja määrätietoisesti. Olennaisia kysymyksiä kehittämistyössä ovat tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti keskeisten tutkimuksen painopistealojen valinta, tutkijoiden ja henkilökunnan rekrytointi sekä tutkimuksen resursointi.Tutkimuksen ja koulutuksen painopisteenä ovat antiikki ja keskiaika sekä niiden kulttuuriperintö.Instituutin tieteellisestä toiminnasta vastaa johtaja tukenaan lehtori. Toiminnan pitkäjänteisyyttä voidaan vahvistaa pidentämällä johtajan toimikausia, jos johtaja on osoittanut toimineensa ansiokkaasti tutkimuksessa, tutkijakoulutuksessa, tutkimusrahoituksen järjestämisessä ja hallinnossa.

6.2 Tutkijakoulutus
Strateginen tavoite

Instituutti järjestää suomalaisten yliopistojen opiskelijoille suunnattua korkeatasoista opetusta, joka liittyy opintojen ja tutkijanuran eri vaiheisiin. Kursseilla ja työryhmässä annetaan tutkijakoulutusta ja tuetaan nuorten tutkijoiden tutkijanuraa.

Toteutus

Instituutin kursseille ja työryhmiin valitaan lahjakkaita opiskelijoita ja nuoria tutkijoita, joilla on alan perusvalmiudet. Hankkeissa opetetaan niihin liittyvät erityistaidot ja niistä valmistuu alan väitöskirjoja.Antiikintutkimuksen johdantokurssi on suunnattu opintojensa alkuvaiheessa oleville opiskelijoille. Arkkitehtikurssi tarjoaa arkkitehtuurin opiskelijoille tilaisuuden perehtyä arkkitehtuurin historiaan alkuperäisten rakennusten kautta.Johtajan tutkimushankkeeseen liittyville tieteellisille kursseille valitaan opintojensa loppuvaiheessa olevia opiskelijoita tai juuri valmistuneita. Tieteellisten kurssien osallistujista muodostetaan työryhmä, jossa nuoria tutkijoita opastetaan korkeatasoiseen kansainväliseen tutkimustulosten saavuttamiseen ja julkaisemiseen.Lisäksi instituutti järjestää tieteellisiä seminaareja sekä korkeatasoisia, suurelle yleisölle suunnattuja vierailuluentoja.Opetustoiminnasta vastaa instituutin johtaja yhdessä lehtorin ja intendentin kanssa.

6.3 Julkaisutoiminta
Strateginen tavoite

Instituutin tieteelliset julkaisusarjat ovat kansainvälisesti arvostettuja ja tieteellisesti korkeatasoisia. Sarjoissa julkaistaan sekä instituutin että muiden tutkimuslaitosten tutkijoiden tutkimuksia instituutin painopistealueilta, erityisesti antiikintutkimuksesta. Julkaisusarjojen arvostusta parannetaan tieteellisten julkaisujen luokitteluissa.

Toteutus

Säätiön hallitus nimittää sarjoille tieteellisesti ansioituneet päätoimittajat.Julkaisusarjoissa noudatetaan tieteellistä vertaisarviointia. Kaikkiin tarjottuihin julkaisuihin sovelletaan samoja laadullisia arviointikriteerejä.Julkaisusarjoja levitetään kansainvälisiin ja kotimaisiin tutkimuskirjastoihin.

6.4 Taiteellinen toiminta
Strateginen tavoite

Instituutti vahvistaa asemaansa suomalaisen taiteen tukikohtana Roomassa ja pyrkii lisäämään taiteilijoidensa työn näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Toteutus

Instituutti ylläpitää taiteilija-ateljeeta, jonne työskentelemään valitaan yhteistyökumppanien kanssa suomalaisia kuvataiteilijoita. Lisäksi instituutti tarjoaa työskentelymahdollisuuksia muiden taiteen alojen edustajille.Instituutti järjestää konsertteja ja taidenäyttelyitä sekä omissa tiloissaan että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.Taiteellisesta toiminnasta vastaa instituutin intendentti.

6.5 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus
Strateginen tavoite

Yhteiskunnallista vuorovaikutusta toteutetaan pitkäjänteisellä tiedollisen kulttuurin vahvistamisella, joka perustuu instituutissa tehtyyn tutkimukseen ja taiteelliseen työhön.

Toteutus

Säätiö ja instituutti järjestävät tieteellisen toiminnan tuloksia esitteleviä yleisötilaisuuksia sekä Roomassa että Suomessa.Instituutti järjestää säännöllisesti sen keskeisten toimialojen aineiden opettajille suunnattuja täydennyskoulutuskursseja.Instituutti tarjoaa Suomen Tietokirjailijat ry:n kanssa tietokirjailijoille mahdollisuuden työskentelyyn Roomassa.Instituutti järjestää suomalaisille yhteiskunnallisille ja taloudellisille vaikuttajille suunnattuja kursseja, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta sekä kulttuuriperinnön että instituutin toiminnan merkittävyydestä suomalaiselle yhteiskunnalle.Yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvästä toiminnasta vastaavat instituutin johtaja, intendentti ja asiamies omilla toimialoillaan.

6.6 Hallinto ja henkilöstö
Strateginen tavoite

Säätiön ja instituutin hallintoa kehitetään vastaamaan Suomen lainsäädännön, omien sääntöjen, hallinto- ja talousohjeen määräyksien sekä säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan laatimia ohjeita hyvästä hallinnosta.Instituutilla on tieteellisen työn ja muun toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen hallinto ja työhönsä motivoitunut henkilöstö, joka suoriutuu tehtävistään asiantuntevasti ja sujuvasti.

Toteutus

Säätiöllä on valtuuskunta, jonka tehtävänä on valvoa säätiön ja instituutin toimintaa.Instituutin hallinnosta vastaavat säätiön hallitus ja sen nimittämä instituutin johtaja.Säätiön hallitukseen valitaan henkilöitä, joilla on korkeatasoista tieteellistä ja taiteellista asiantuntemusta sekä toimivia yhteistyösuhteita sidosryhmiin ja yhteiskunnallisiin vaikuttajiin. Säätiön hallituksen toimintaa koordinoi sen puheenjohtaja.Säätiöllä on Suomessa toimiva asiamies, joka hoitaa säätiön ja instituutin taloushallintoon kuuluvia asioita. Asiamiehen tehtäviä ovat säätiön hallituksen esittelijänä ja sihteerinä sekä valtuuskunnan sihteerinä toimiminen, hallituksen ja valtuuskunnan päätösten toimeenpaneminen, koordinointitehtävät säätiön hallituksen, valtuuskunnan ja instituutin välillä sekä yhteyksien ylläpitäminen sidosryhmiin erityisesti kotimaassa. Asiamiehen avustajana on apulaisasiamies, joka hoitaa asiamiehen määrittelemiä tehtäviä.Säätiön hallitus valitsee instituutin johtajiksi kansainvälisesti menestyneitä tutkijoita, joiden tieteelliset ansiot on luotettavasti arvioitu ja joilta edellytetään tehtävää täytettäessä yksityiskohtaista tutkimus- ja rahoitussuunnitelmaa.Säätiön hallitus valitsee instituutin lehtoriksi ansioituneita ja lupaavia tutkijanuransa alkuvaiheissa olevia tohtoreita.Instituutissa toimii myös muuta pysyvää (intendentti, amanuenssi, talonmies, siivoojat) ja määräaikaista henkilökuntaa (harjoittelijat) sekä tutkijoita, opiskelijoita ja taiteilijoita. Lisäksi instituutti ostaa tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta tahoilta.

6.7 Rahoitus ja resurssit
Strateginen tavoite

Säätiö vastaa instituutin rahoituksen hankkimisesta niin, että toimintaedellytykset säilyvät hyvinä.

Toteutus

Instituutin perusrahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä, jonka kanssa säätiö ja instituutti ylläpitävät aktiivisia ja toiminnallisia yhteistyösuhteita.Rahoituspohjaa vahvistetaan varainhankintaa lisäämällä.Ulkopuolisen rahoituksen määrää ja suhteellista osuutta lisätään.

7. Toimeenpano ja seuranta

Strategia toimeenpannaan vuosittaisen toimintasuunnitelman kautta. Siinä esitetään konkreettiset toimenpiteet, vastuut ja resurssit strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.Strategian toteuttaa instituutin henkilöstö, sen toteutumista valvoo säätiön hallitus. Strategian toteutumista seurataan vuosikertomuksissa 2013–2016.

hahmoStrategia