Säännöt

INSTITUTUM ROMANUM FINLANDIAE

Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallitukseen 2.3.2017

1 §

Säätiön nimi on Institutum Romanum Finlandiae sr.

2 §

Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3 §

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää perustamaansa Suomen tieteellistä instituuttia Roomassa.

Instituutin tehtävänä on

–     edistää ensisijaisesti antiikkiin ja Italiaan kohdistuvaa humanistista tutkimusta sekä taiteita,

–     antaa opetusta sekä

–     avustaa stipendiaatteja ja muita tutkijoita heidän työskentelyssään Italiassa.

Säätiö voi toimia kaikilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla. Säätiö voi toimintamuotojen rahoittamiseksi vuokrata hallinnassaan olevia tiloja.

Instituutin kielet ovat suomi ja ruotsi, jotka ovat myös pääasialliset opetuskielet.

4 §

Säätiön ja Roomassa sijaitsevan instituutin toimintaa tukee ja omalta osaltaan edistää säätiön valtuuskunta, johon kuuluu vähintään 18 ja enintään 40 viisivuotiskaudeksi kerrallaan valittua jäsentä. Valtuuskunnan jäsenen toimikausi alkaa 1.1. Kuitenkin vuonna 1975 ja sitä ennen valitut jäsenet ovat aikaisempien sääntöjen mukaisesti valittuja elinkaudekseen. Suomen Rooman-instituutin johtaja on virkakautensa ajan valtuuskunnan itseoikeutettu jäsen.

Valtuuskunta täydentää itse itsensä. Tullakseen valituksi ehdokkaan on saatava vähintään kolme neljäsosaa kaikista annetuista äänistä.

Valtuuskunnan jäseniä valittaessa on huolehdittava, että edustettuina ovat aina humanistiset tieteet, taiteet sekä koululaitos ja talouselämä.

Valtuuskunnan jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö, eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai on konkurssissa.

Jos joku valtuuskunnan jäsenistä eroaa tai menettää kelpoisuutensa taikka valtuuskunnan jäsenen paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, valtuuskuntaan voidaan valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan jokaiseksi toimintavuodeksi puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai yhden varapuheenjohtajan lisäksi vähintään 10 jäsentä on saapuvilla. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Valtuuskunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksessa läsnä olleiden enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaalissa, siltä osin kun ei ole kysymys edellä 2 momentissa määrätystä vaalista, tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, suoritetaan vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

Valtuuskunta kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, kevätkokoukseen ennen maaliskuun loppua ja syyskokoukseen viimeistään säätiön vuosipäivänä 4. marraskuuta.Valtuuskunta kokoontuu muulloinkin, jos valtuuskunta, valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään kuusi valtuuskunnan jäsentä vaatii sitä kirjallisesti valtuuskunnan puheenjohtajalta ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Valtuuskunnan kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Valtuuskunnan syyskokouksessa käsitellään tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi, toimitetaan valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten, valtuuskunnan puheenjohtajan ja molempien varapuheenjohtajien vaalit sekä valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

Valtuuskunta voi kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä erottaa valitsemansa hallituksen jäsenen kesken toimikauden tehtävästään ja valita uuden jäsenen tämän jäljelle olevaksi toimikaudeksi. Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään hallituksen jäsenen erottamista koskevaa asiaa. Erottamisoikeus ei kuitenkaan koske niitä hallituksen jäseniä, joiden toimikausi on kulumassa, kun nämä säännöt rekisteröidään säätiörekisteriin.

Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta, joka on lähetettävä jokaiselle valtuuskunnan jäsenelle vähintään kahdeksan päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Valtuuskunnan jäsenen esteellisyyteen sovelletaan, mitä säätiölain 3 luvun 4 §:n 1 momentissa on säädetty hallituksen jäsenen esteellisyydestä.

5 §

Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää sen hallitus, johon kuuluu valtuuskunnan puheenjohtaja itseoikeutettuna ja lisäksi yhdeksän valtuuskunnan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, joista kaksi tai kolme on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden tai kaksi varapuheenjohtajaa. Hallituksessa tulee olla edustettuna ainakin antiikin tutkimuksen, historian, arkeologian, taidehistorian ja taiteiden tuntemus.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos siinä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä siihen oikeutetun hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa nimetyn henkilön edustamaan säätiötä yhdessä toisen henkilön kanssa.

Hallitus on oikeutettu asettamaan työryhmiä ja valiokuntia, jotka raportoivat hallitukselle.

Hallitus vahvistaa instituuttia varten tarpeelliset ohjesäännöt.

Hallitus voi kutsua itselleen asiamiehen ja tarvittaessa apulaisasiamiehen.

Hallitus voi valita säätiölle toimitusjohtajan ja hänelle sijaisen.

Hallituksen on vuosittain ennen maaliskuun loppua laadittava valtuuskunnalle kirjallinen kertomus toiminnastaan.

6 §

Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Säätiön tilinpäätös on asiakirjoineen annettava ennen maaliskuun loppua tarkastusta varten tilintarkastajalle, jonka on kahden viikon kuluessa jätettävä valtuuskunnalle kirjallinen lausunto tarkastuksessa havaitsemistaan seikoista.

7 §

Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet eivät saa kokous- tai muuta palkkiota. Kohtuulliset matkakulut korvataan.

8 §

Siinä tapauksessa, että säätiö purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus on luovutettava jollekin yhdistykselle tai säätiölle, jonka tehtävänä on toimia niiden tarkoitusten hyväksi ja niiden periaatteiden mukaisesti, joista mainitaan 3 §:ssä.

Ennen varojen luovuttamista koskevaa päätöstä on kuultava valtuuskunta asiasta.

9 §

Hallituksen päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja säätiön purkamisesta tulee voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa kaikista hallituksen jäsenistä kahdessa vähintään kolmen viikon väliajoin pidettävässä hallituksen kokouksessa.

Sääntöjen muuttamiseen on saatava valtuuskunnan suostumus. Valtuuskunnan suostumus edellyttää, että sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosa kokouksessa läsnä olevista jäsenistä. Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään suostumuksen antaminen sääntöjen muuttamiseen.

Säätiön purkaminen edellyttää, että valtuuskuntaa on kuultu ennen säätiön selvitystilaan asettamista koskevaa päätöstä.

hahmoSäännöt