Säännöt

Säätiön Institutum Romanum Finlandiae valtuuskunta on sääntömääräisessä syyskokouksessaan 31.10.2005 ja kevätkokouksessaan 27.3.2006 hyväksynyt säätiön sääntöjen ajanmukaistamisen seuraavaan muotoon muuttaen aiempien vuonna 2001 hyväksyttyjen sääntöjen 6–7§§.

1 §

Säätiön nimi on Institutum Romanum Finlandiae.

2 §

Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3 §

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää perustamaansa Suomen tieteellistä instituuttia Roomassa. Instituutin tehtävänä on edistää ensisijaisesti antiikkiin ja Italiaan kohdistuvaa humanistista tutkimusta sekä taiteita, salve antaa opetusta sekä avustaa stipendiaatteja ja muita tutkijoita heidän työskentelyssään Italiassa.

4 §

Instituutin kielet ovat suomi ja ruotsi, thumb jotka ovat myös pääasialliset opetuskielet.

5 §

Säätiön omaisuutena on kolmenkymmenentuhannen (30 000) markan peruspääoma, arthritis joka säätiötä perustettaessa sille luovutettiin, ja muut varat, mitkä se sen jälkeen on vastaanottanut ja vastedes vastaanottaa.Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja muullakin tavalla kartuttamaan omaisuuttaan. Säätiön rahavarat sijoitetaan vakaasti ja tuottavasti.Säätiö voi omistaa kiinteistöjä.

6 §

Säätiön ja Roomassa sijaitsevan instituutin toimintaa valvoo säätiön valtuuskunta, johon kuuluu vähintään 18 ja enintään 40 viisivuotiskaudeksi kerrallaan valittua jäsentä. Kuitenkin vuonna 1975 ja sitä ennen valitut jäsenet ovat aikaisempien sääntöjen mukaisesti valittuja elinkaudekseen. Suomen Rooman-instituutin johtaja on virkakautensa ajan valtuuskunnan itseoikeutettu jäsen.Valtuuskunta täydentää itse itsensä. Tullakseen valituksi ehdokkaan on saatava vähintään kolme neljäsosaa kaikista annetuista äänistä.Valtuuskunnan jäseniä valittaessa on huolehdittava, että edustettuina ovat aina humanistiset tieteet, taiteet sekä koululaitos ja talouselämä.Valtuuskunta valitsee keskuudestaan jokaiseksi toimintavuodeksi puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai yhden varapuheenjohtajan lisäksi vähintään 10 jäsentä on saapuvilla. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Valtuuskunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksessa läsnä olleiden enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.Valtuuskunta kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, kevätkokoukseen ennen maaliskuun loppua ja syyskokoukseen viimeistään säätiön vuosipäivänä 4. marraskuuta.Valtuuskunnan kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden vuosikertomukset, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat.Valtuuskunnan syyskokouksessa käsitellään tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi, toimitetaan valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten, valtuuskunnan puheenjohtajan ja molempien varapuheenjohtajien vaalit sekä valitaan kaksi vakinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan säätiön seuraavan vuoden tilejä ja hallintaa. Toisen tilintarkastajan ja toisen varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT).Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta, joka on toimitettava jokaiselle valtuuskunnan jäsenelle vähintään kahdeksan päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

7 §

Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää sen hallitus, johon kuuluu valtuuskunnan puheenjohtaja itseoikeutettuna ja lisäksi yhdeksän valtuuskunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, joista kaksi vuosittain vuorossaan eroaa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden tai kaksi varapuheenjohtajaa. Hallituksessa tulee olla edustettuna ainakin antiikin tutkimuksen, historian, arkeologian, taidehistorian ja taiteiden tuntemus.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos siinä on puheenjohtajan lisäksi läsnä vähintään neljä jäsentä.Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai valtuuskunnan puheenjohtaja yhdessä hallituksen sihteerin tai apulaissihteerin kanssa, aina kaksi yhdessä, tai se tai ne henkilöt, jotka säätiön hallitus siihen määrää.Säätiön hallitus valitsee instituutin johtajan ja toimihenkilöt sekä määrää näiden palkat.Hallitus on oikeutettu asettamaan valiokuntia.Hallitus vahvistaa instituuttia varten tarpeelliset ohjesäännöt.Hallitus kutsuu itselleen sihteerin ja tarvittaessa apulaissihteerin.Hallituksen on vuosittain ennen helmikuun loppua laadittava valtuuskunnalle kirjallinen kertomus toiminnastaan.

8 §

Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Säätiön tilinpäätös on asiakirjoineen annettava ennen helmikuun loppua tarkastusta varten tilintarkastajille, joiden on sitten kahden viikon kuluessa jätettävä valtuuskunnalle kirjallinen lausunto tarkastuksessa havaitsemistaan seikoista.Hallituksen on ennen kesäkuun loppua toimitettava oikeusministeriölle jäljennökset tilinpäätöksestä, vuosikertomuksista ja tilintarkastajien lausunnosta.

9 §

Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet eivät saa kokouspalkkiota. Matkakulut korvataan.

10 §

Siinä tapauksessa että säätiö lopetetaan, on sen omaisuus valtuuskunnan päätöksen mukaisesti luovutettava jollekin yhdistykselle tai säätiölle, jonka tehtävänä on toimia niiden tarkoitusten hyväksi ja niiden periaatteiden mukaisesti, joista mainitaan 3 ja 4 §§:ssä.

11 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja säätiön lopettamisesta tulee voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa kaikista annetuista äänistä kahdessa vähintään kolmen viikon väliajoin pidettävässä valtuuskunnan kokouksessa.Suostumus säätiön sääntöjen muuttamiseksi tai säätiön toiminnan lopettamiseksi on hankittava patentti- ja rekisterihallitukselta.

hahmoSäännöt