GT-2017 KURSSIMAINOS.indd

Grand Tour 2017

Laura Nissin Ajankohtaista, kurssit

Grand Tour 2017 -arkkitehtiopiskelijakurssin haku on nyt käynnissä.(för information på svenska, se nedan)Kurssi on suunnattu lähtökohtaisesti opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet  arkkitehtuurin historian peruskurssit. Kurssi on kaksiosainen, joista ensimmäinen osa on täysin maksuton opiskelijoille ja pidetään 22.5.–28.5.2017 Tammisaaressa täysihoidolla.Kurssin  tavoitteena on tutustuttaa arkkitehtiopiskelijoita antiikin rakennusperinnön vaikutukseen myöhemmässä rakennustaiteessa, laajentaa heidän käsitystään rakennusperinnön merkityksestä eri aikoina, tutustuttaa opiskelijat tärkeän instituutin toimintaan ja tarjota unohtumattomia kokemuksia myös antiikin alkulähteillä.Ohjelmassa  on aamusta iltaan eri osa-alueiden asiantuntijoiden luentoja aiheena antiikin rakennusperinnön ja kulttuurin vaikutuksesta länsimaiseen rakennustaiteeseen. Ohjelmaan sisältyy lisäksi retkiä ympäristön kartanoihin ja kaupunkeihin (Mustio ja Hanko), joiden tarkoituksena on havainnollistaa antiikin vaikutusta suomalaisessa ja pohjoismaisessa rakennustaiteessa. Kurssin ensimmäinen osa on suunnattu noin 20 opiskelijalle ja siitä saa opintopistehyvityksenä osastosta riippuen noin 4 opintopistettä.Kurssin toiseen osaan voivat kaikki ensimmäiseen osaan osallistuneet hakea ja kurssi pidetään välillä 11.8.–11.9.2017 Italiassa. Toisen osan ensimmäinen osuus sijoittuu jonnekin Italiaan. Loppuosuudella kurssi sijoittuu Roomaan ja sen ympäristöön. Majoittuminen on Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa.Kurssin  aikana tutustutaan Italiassa eri osa-alueiden asiantuntijoiden johdolla antiikin rakennusperintöön lukuisissa kohteissa. Kurssin aikana ei järjestetä juurikaan erillisiä luentoja, vaan pääpaino sijoittuu itse kohteisiin tutustumiseen ja kenttätyöskentelyyn (jokainen opiskelija laatii “skissipäiväkirjan” ja lyhyen esseen). Kurssin aikana jokainen opiskelija tutustuu myös tarkemmin itse valitsemaansa kohteeseen, josta hän kirjoittaa em. lyhyen esseen. Työt julkaistaan yhdessä muiden opiskelijoiden töiden ja luonnosten kanssa pienessä julkaisussa ja myöhemmin ilmoitettavassa näyttelyssä vuonna 2018.Kurssin  toiseen osaan otetaan seitsemän opiskelijaa ja siitä saa opintopistehyvityksenä osastosta riippuen noin 11 opintopistettä. Kurssin toinen osa on lentomatkojen, asumisen (ei täysihoidolla), museoiden pääsylippujen jne. osalta täysin maksuton.Kurssin järjestää Suomen Rooman-instituutin säätiö Otaniemen, Tampereen ja Oulun arkkitehtiosastojen päätoimisille opiskelijoille yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa. Kurssin pääopettaja ja yhteyshenkilö on arkkitehti, FM Juhana Heikonen ja häneltä saa 30.1.2017 lähtien tilattua hakukaavakkeita ja ohjeita kurssille ilmoittautumiseen osoitteesta: Juhana.Heikonen@aalto.fi. Hakemusten deadline on 27.2.2017.GT-2017 KURSSIMAINOSLataa hakemuskaavake tästä.


Ansökning till Grand Tour 2017 kursen för arkitektstudenter har börjat.Kursen är i första hand riktad till studeranden som har fullgjort grundkurserna i arkitekturhistoria. Kursen är uppdelad i två delar, av vilka den första är helt kostnadsfri för studerandena och äger rum med full pension Ekenäs 22.5.-28.5.2017.Kursens målsättning är att studerandena bekantar sig med det antika byggnadsarvets inverkan på senare byggnadskultur, bredda deras uppfattning om arkitekturarvets betydelse under olika perioder, få en inblick i en viktig institutets verksamheter och även erbjuda oförglömliga upplevelser vid antikens ursprungskällor. På programmet finns från morgon till kväll föreläsningar kring temat antikens byggnadsarvs och kulturs inverkan på den västerländska byggnadskulturen och som hålls av sakkunniga från olika delområden. Därtill ingår i programmet exkursioner till näromgivningens herrgårdar och städer (t.ex. Hangö), vilka skall åskådliggöra antikens influens på den finska och nordiska arkitekturen.Den första delen är ämnad för cirka 20 studenter och för kursen fås som studiepoängskompensation, beroende på fakultet, cirka 4 studiepoäng. Till kursens andra del kan ansöka alla de som tagit del av den första delen. Kursen ordnas i Italien 11.8. – 11.9.2017. Den första veckan ska kursen ordnas nånstans i Italien samt dess omgivning. De nästa tre veckor ordnas kursen i Rom samt dess omgivning. Logi ordnas i Finlands Rom-institut Villa Lante.Under kursen bekantar man sig i Italien under ledning av specialister för olika delområden i flera resemål.  I kursen i Italien ingår inte egentliga föreläsningar, utan huvudvikten ligger i exkursioner och fältarbete (varje student ska göra sin egen ”skissbok” och en kort essä). Under kursen skall varje student även fördjupa sig närmare med ett eget självvalt delområde, av vilken han eller hon ska skriva den korta essän om. Arbetet ska publiceras tillsammans med skisser i en liten publikation och senare ställas ut i en utställning som äger rum 2018.Till den andra delen av kursen väljs sju studenter och studiepoängmängden skall vara cirka 11. Den andra delen är för studenterna helt kostnadsfri vad beträffar flygresor, övernattningar (utan uppehälle), inträdesavgifter till museer osv.Kursen ordnas av Finlands Rom-institut för heltidsstuderande studenter från Otnäs, Tammerfors och Uleåborgs arkitekturavdelningar i sammanarbete med ovanstående samarbetspartner. Kursens huvudlärare och kontaktperson är arkitekt, magister Juhana Heikonen och man kan beställa ansökningsformulär och vidare anvisningar från och med 30.1.2017 från adressen: Juhana.Heikonen@aalto.fi. Ansökningens deadline är 27.2.2017.GT-2017 KURSREKLAMTill ansökningsformulär

Laura NissinGrand Tour 2017